Εισαγωγή στον Διορισμό Εξεταστή

Ο Νόμος

Ο Διορισμός Εξεταστή σε εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες θεσπίστηκε στην Κύπρο με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) (Νο.2) Νόμο του 2015 (N.62 (I)/2015).

Η νομοθεσία αυτή βασίζεται στις αντίστοιχες διατάξεις του Ιρλανδικού περί Εταιρειών Νόμου του 1990, όπου αυτό το εργαλείο αναδιάρθρωσης έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και συνέβαλε στη συνέχιση εκατοντάδων επιχειρήσεων και στη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Ο Διορισμός Εξεταστή αντικατοπτρίζει τους προληπτικούς μηχανισμούς προστασίας του Κεφαλαίου 11 των ΗΠΑ που παρέχονται σε εταιρείες.

Η προστασία του Δικαστηρίου

Οι δραστηριότητες μιας εταιρείας που τίθεται υπό την προστασία του Δικαστηρίου υπόκεινται σε έλεγχο δικαστή.

Οι δραστηριότητες των Συμβούλων Αφερεγγυότητας ειναι ρυθμιζόμενες καθότη η ακεραιότητά τους ως αξιωματούχοι του Δικαστηρίου είναι υψίστης σημασίας.

Σε περίπτωση που ο ανατεθείς δικαστής διαπιστώσει ότι δεν έχουν τηρηθεί τα υψηλότερα πρότυπα από την εταιρεία ή τον εξεταστή ή ότι υπήρξε αποτυχία από τους προαναφερθέντες στην αποκάλυψη όλων των ουσιωδών γεγονότων, το Δικαστήριο μπορεί να απομακρύνει την προστασία που παρείχε αρχικά.

Ο σκοπός

Αυτή η ανάλυση δεν αποσκοπεί στο να παρουσιάσει μια διεξοδική δήλωση σχετικά με τον νόμο ή την πρακτική που ακολουθείται κατά την διάρκεια του Διορισμού Εξεταστή , την αφερεγγυότητα ή την εταιρική ανάκαμψη.

Σκοπός είναι να επισημανθούν ορισμένες περιστάσεις κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες και η διοίκηση των εταιρειών θα πρέπει να θεωρήσουν τον Διορισμό ενός Εξεταστή ως δυνητικά θετικό βήμα τόσο για την εταιρεία όσο και για τους πιστωτές της, μετά από μια περίοδο δύσκολων συνθηκών.