Τα μειονεκτήματα του Διορισμού Εξεταστή

Συνήθως, ένας εξασφαλισμένος πιστωτής βασίζεται στην εξασφάλισή του για να ανακτήσει τυχόν χρήματα που του οφείλει η εταιρεία. Ωστόσο, όταν διορίζεται ένας Εξεταστής, η εξασφάλισή τους μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να διακυβευθεί με την έγκριση ενός σχεδίου διευθέτησης από το Δικαστήριο.

Σε περίπτωση που το σχέδιο διευθέτησης δεν εγκριθεί και ο Διορισμός Εξεταστή αποτύχει, το κόστος και τα έξοδα του Εξεταστή ενδέχεται να κατατάσσονται κατά προτεραιότητα των απαιτήσεων εξασφαλισμένων πιστωτών και να πρέπει να εξοφληθούν κατά προτεραιότητα αν η εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση ή διαχείριση.

Μειονεκτήματα για μη εξασφαλισμένους πιστωτές:

Όταν ένας Εξεταστής διορίζεται σε μια εταιρεία και δεν καταφέρει να διασφαλίσει επενδύσεις ή την πώληση περιουσιακών στοιχείων για να μπορέσει η αιτερεία να επιβιώσει, το μέρισμα σε έναν μη εξασφαλισμένο πιστωτή κατά την εκκαθάριση θα μειωθεί επίσης, καθώς το κόστος και τα έξοδα του εξεταστή θα καταβληθούν σε προτεραιότητα αυτού.