Τα πλεονεκτήματα του Διορισμού Εξεταστή

  • Δίνει ανάσα στην εταιρεία για να λειτουργεί χωρίς πίεση από τους πιστωτές.
  • Ρυθμίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με πιστωτές.
  • Ο έλεγχος της επιχείρησης παραμένει στη διοίκησή της.
  • Βελτιώνει τη διαχείριση με τις συμβουλές που παρέχονται από τον εξεταστή.
  • Εξασφαλίζει ίση μεταχείριση όλων των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών και τοπικών αρχών.
  • Εξασφαλίζει τη συνέχιση της επιχείρησης.
  • Ευεργετική επίδραση στην κοινότητα καθώς σώζει θέσεις εργασίας.
  • Είναι γρήγορο και αποτελεσματικό.