Τι είναι ο Διορισμός Εξεταστή;

Ο Διορισμός Εξεταστή είναι μια προληπτική διαδικασία αναδιάρθρωσης με την οποία εξασφαλίζεται η προστασία του Δικαστηρίου για να βοηθήσει την επιβίωση μιας εταιρείας. Ουσιαστικά επιτρέπει σε μια εταιρεία να αναδιαρθρωθεί με την έγκριση του δικαστηρίου. Το συνηθισμένο αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι:

  • Τα υπόλοιπα πιστωτών μειώνονται
  • Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας προστατεύονται
  • Εξασφαλίζονται επενδύσεις

Οι διευθυντές συνεχίζουν να έχουν τον έλεγχο της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Διορισμού Εξεταστή κατά την οποία η διαδικασία εποπτεύεται από τον Εξεταστή, ο οποίος είναι αδειοδοτημένος σύμβουλος αφερεγγυότητας.

Ο Διορισμός Εξεταστή είναι μια διαδικασία διαθέσιμη σε κάθε εταιρεία που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες που της επιτρέπει να διερευνήσει κάθε ενδεχόμενο για την επιβίωσή της. Είναι μια διαδικασία φιλική στη Διοίκηση της εταιρείας που εμπλέκει πελάτες, πιστωτές, προμηθευτές και προσωπικό.