Οι υποθέσεις μας

Υπόθεση 1: Κατασκευαστική εταιρεία

Ένας ευυπόληπτος εργολάβος οικοδομών με πολύχρονη εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας για πάνω από 30 χρόνια, ασχολείτο με έξι έργα όταν η εταιρεία του τέθηκε υπό την προστασία του Δικαστηρίου, ορισμένα από τα οποία αφορούσαν την παροχή μονάδων κοινωνικής στέγασης.

Τα ζητήματα που αντιμετώπισε η εταιρεία ήταν:

 1. Χαμηλό περιθώριο μικτού κέρδους σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά.
 2. Αμφισβητούμενη αξίωση για ένα έργο.
 3. Απώλειες επενδύσεων σε αναπτυξιακές εκτάσεις.
 4. Μη βιώσιμο επίπεδο εξασφαλισμένου χρέους.

Ο βασικός κίνδυνος για την εταιρεία κατά την έναρξη της διαδικασίας του Διορισμού Εξεταστή ήταν η ακύρωση συμβολαίων από πελάτες ως αποτέλεσμα της αίτησης προστασίας δικαστηρίου. Οι εργασίες είχαν ήδη σταματήσει σε αρκετά εργοτάξια λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον της εταιρείας. Ωστόσο, ο διορισμένος Εξεταστής, ο κ. Neil Hughes, κατάφερε να διαπραγματευτεί με τους πελάτες της εταιρείας για να εξασφαλίσει τη συνέχιση όλων των βιώσιμων συμβάσεων που είχε αναλάβει η εταιρεία. Αυτό εναπόκειτο στην εξασφάλιση επενδύσεων και την έγκριση ενός σχεδίου διευθέτησης από το Δικαστήριο. Με την εξάλειψη των ζημιογόνων συμβολαίων, η εταιρεία ήταν σε καλύτερη θέση να επικεντρωθεί στα υφιστάμενα επικερδή συμβόλαια και στην εξασφαλίση νέων έργων.

Ο Εξεταστής κατάφερε να εξασφαλίσει νέα επένδυση και να διαμορφώσει ένα Σχέδιο διευθέτησης που εγκρίθηκε από το Δικαστήριο, με αποτέλεσμα να σωθούν 24 θέσεις εργασίας, ενώ επίσης κατάφερε να συνάψει μια συμφωνία για το εξασφαλισμένο χρέος της εταιρείας. Αυτό εξασφάλισε ότι η εταιρεία μπορούσε να συνεχίσει της εργασίες στα υφιστάμενα βιώσιμα έργα και την ολοκλήρωση των πολύ αναγκαίων μονάδων κοινωνικής στέγασης.

Υπόθεση 2: Αλυσίδα Καταστημάτων

Ο λιανοπωλητής λειτουργούσε 7 καταστήματα σε εμπορικά κέντρα και η επιχείρηση θεωρείτο κερδοφόρα για πολλά χρόνια πριν παρουσιάσει ζημιές λόγω της οικονομικής ύφεσης.

Το κρίσιμο ζήτημα που αντιμετώπιζε η εταιρεία ήταν τα μακροχρόνια υψηλά ενοίκια στα οποία είχε συμβληθεί, που υπέρβαιναν κατα πολύ την αγοραία αξία. Όλα τα άλλα μεταβλητά κόστα της επιχείρησης μειώθηκαν επιτυχώς σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών από τους διευθυντές, αλλά η εταιρεία δεν μπόρεσε να μειώσει το κυριότερο έξοδο της, τα ενοίκια.

Η εταιρεία κατάφερε να προχωρήσει σε διαδικασία Διορισμού Εξεταστή και το πιο αδύναμο οικονομικά εμπορικό κατάστημα έκλεισε αμέσως. Πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες στα πλαίσια του Διορισμού Εξεταστή και πέτυχε έτσι μειώσεις ενοικίων μεταξύ 50 – 80%. Οι μειώσεις ήταν αρκετές από μόνες τους για να ανατρέψουν τα δεδομένα της εταιρείας και να καταστήσουν την εταιρεία κερδοφόρα.

Ως επιχείρηση μετρητών, η εταιρεία λειτούργησε με πλεόνασμα κατά τη διάρκεια της περιόδου προστασίας και χρησιμοποίησε αυτό το πλεόνασμα για να χρηματοδοτήσει ένα σχέδιο διευθέτησης για όλους τους πιστωτές. Μετά την πάροδο των 100 ημερών του Διορισμού Εξεταστή, η εταιρεία εξάλειψε τα χρέοι της και διατήρησε σε λειτουργία 6 καταστήματα και 25 θέσεις εργασίας.

Υπόθεση 3: Εργοληπτική Εταιρεία

Αυτός ο όμιλος εταιρειών αποτελείτο από δύο εμπορικές εταιρείες και δύο εταιρείες χαρτοφυλακίου. Οι εμπορικές δραστηριότητες των εταιρειών διεξάγοντταν από μια εταιρεία μηχανολογίας και ασχολείτο με την εγκατάσταση προ-μονωμένων και προσυσκευασμένων πάνελ αγωγών. Οι δύο άλλες εταιρείες του ομίλου ενεργούσαν ως μέτοχοι του ομίλου και κάτοχοι των  δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των προϊόντων τους.

Οι εταιρείες θεωρούνταν κερδοφόρες για αρκετά χρόνια μέχρι το 2016 όταν άρχισε να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Όπως και με οποιαδήποτε εταιρεία που δραστηριοποιείται με συμβάσεις, η απώλεια συγκεκριμένων συμβάσεων επιτάχυνε την αφερεγγυότητα των εταιρειών. Άλλα ζητήματα που αντιμετώπισε η εταιρεία ήταν:

 1. Προβλήματα ταμειακών ροών.
 2. Απειλή αιτήσεων εκκαθάρισης σπό πιστωτές.
 3. Καθυστέρηση στην εξασφάλιση επενδύσεων.
 4. Απώλεια σημαντικών μελών της διοίκησης.

Ο βασικός κίνδυνος για τις εταιρείες κατά τον διορισμό του εξεταστή ήταν η απώλεια ή ακύρωση συμβάσεων ως αποτέλεσμα της παροχής προστασίας του Δικαστηρίου. Ωστόσο, ο διορισμένος Εξεταστής, ο κ. Neil Hughes, κατάφερε να διαπραγματευτεί με τους πελάτες των εταιρειών για να εξασφαλίσει τη συνεχή λειτουργία όλων των συμβάσεων που είχαν αναλάβει οι εταιρείες με εξαίρεση μία. Αυτό το συμβόλαιο ήταν ζημιογόνο και ως αποτέλεσμα της διακοπής του κατά τη διάρκεια του Διορισμού Εξεταστή οι εταιρείες μπόρεσαν να επικεντρώσουν τους πόρους τους σε πιο επικερδείς συμβάσεις για να διασφαλίσουν την επιβίωση τους.

Ο Εξεταστής κατάφερε να εξασφαλίσει νέα επένδυση και να διαμορφώσει ένα σχέδιο διευθέτησης που είχε ως αποτέλεσμα την διάσωση περισσότερων από 70 θέσεων εργασίας στη Δυτική Ιρλανδία.

Υπόθεση 4: Ξενοδοχείο

Η εταιρεία δραστηριοποιόταν στη λειτουργία ξενοδοχείων, νυχτερινών κέντρων και μπαρ στο County Wicklow. Η Εταιρεία ξεκίνησε το 1984 και το ξενοδοχείο ήταν κερδοφόρο για αρκετά χρόνια.

Ωστόσο, οι ακόλουθες δυσκολίες για την εταιρεία εντάθηκαν:

 1. Δυσκολίες στον ξενοδοχειακό τομέα , συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής προσφοράς δωματίων ξενοδοχείων ως αποτέλεσμα φορολογικών κινήτρων στον τομέα της φιλοξενίας.
 2. Θέματα διαχείρισης.
 3. Σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα απαιτήσεων τρίτων έναντι της Εταιρείας.

Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία βρέθηκε σε αφερέγγυα θέση και διόρισε τον κ.Neil Hughes της Baker Tilly Ιρλανδίας ως εξεταστή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προστασίας των 100 ημερών, εξασφαλίστηκε νέα επένδυση για την εταιρεία από τους υφιστάμενους διευθυντές. Η Εταιρεία μείωσε το κόστος της, εξασφάλισε πιστοποιητικό μη οφειλής φόρου και επέστρεψε στην κερδοφορία.

Η εταιρεία εξήλθε από τον Διορισμό Εξεταστή αφού συμφώνησε με τους πιστωτές της για να τους καταβάλει μέρισμα 10% για τα χρέη τους. Ο Έφορος Φορολογίας πληρώθηκε στο 20% προς πλήρη διευθέτηση των καθυστερήμενων οφειλών.

Το σχέδιο εγκρίθηκε από το Δικαστήριο και η εταιρεία βγήκε από τη διαδικασία με 45 θέσεις εργασίας ανέπαφες και όλοι οι πιστωτές εξωφλήθηκαν πλήρως μέσω του σχεδίου διευθέτησης.

Τι είπαν οι πελάτες μας;

Είναι υπέροχο να λάβετε μια ευγενική φιλοφρόνηση μετά από μια επιτυχημένη υπόθεση Διορισμού Εξεταστή που είχε ως αποτέλεσμα την διάσωση 73 θέσεων εργασίας. «Είμαστε απολύτως ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα και εκτιμούμε πολύ τις προσπάθειές σου Neil Hughes, την ομάδα σου και την εταιρεία σας, επισημαίνοντας συγκεκριμένα τον Conor Noone, ο οποίος ηγήθηκε του έργου και μας εξήγησε με έξοχο τρόπο και υπομονή να μας εξηγήσει πως λειτουργά η διαδικασία”.

 

«Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής μας. Αν δεν είσασταν εσείς οι δύο η επιχείρησή μας θα είχε καταστραφεί μέχρι τώρα. Είστε και οι δύο λαμπροί σε ό, τι κάνετε. Δεν είχα ποτέ ασχοληθεί με ανθρώπους που ήταν τόσο καλοί και επαγγελματίες στη δουλειά τους. Και πάλι, σας ευχαριστώ που βοηθήσατε την επιχείρηση να ξεκινήσει ξανά να λειτουργεί και να φτάσει στα ύψη όπου όλοι περιμέναμε ».

Υπέροχο να λάβετε μια ευγενική μαρτυρία μετά το πρόσφατο επιτυχημένο μας Διορισμό Εξεταστή, έχοντας σώσει 35 εργασίες.

«Σας ευχαριστούμε πολύ Neil Hughes και την ομάδα σας. Aπό την πρώτη επαφή μας με τον οργανισμό σας, εκτιμήσαμε τον επαγγελματισμό, τη θετικότητα, τον ρεαλισμό και την υπομονή σας. Ήταν μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή μας και είμαστε απλά ευγνώμονες που ανταποκριθήκατε σε αυτή την πρόσκληση μας».