Η Εναλλακτική λύση του Διορισμού Εξεταστή

Διορισμός Εξεταστή: Η Εναλλακτική

Βραχυπρόθεσμα, ο διορισμός ενός εξεταστή σε μια εταιρεία παρέχει “ανάσα” στην εταιρεία απο τις απαιτήσεις των πιστωτών της εκεί όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα άλλα μέτρα ανάκαμψης. Το άμεσο πλεονέκτημα είναι η προστασία του Δικαστηρίου για την εταιρεία έναντι των πιστωτών της, επιτρέποντάς της έτσι να συνεχίσει τις συναλλαγές της και να προσελκύσει επενδύσεις με ευνοϊκότερους όρους από ό, τι στην περίπτωση που η άμεση κατάρρευσης της εταιρείας είναι η μόνη εναλλακτική λύση.

Μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, ο Διορισμός Εξεταστή διευκολύνει την αναδιάρθρωση της εταιρείας εξασφαλίζοντας επενδύσεις και την λήψη προστασίας από το Δικαστήριο στα πλάισια μιας συμφωνίας με τους πιστωτές της εταιρείας.

Η Έναρξη: Πώς ορίζεται ένας Εξεταστής;

Με αίτηση στο Δικαστήριο για διορισμό αδειοδοτημένου επαγγελματία αφερεγγυότητας ως εξεταστή της εταιρείας, η οποία μπορεί να κατατεθεί από:

 • Την ίδια την εταιρεία με απόφαση των διευθυντών της
 • Τους μετόχους της εταιρείας
 • Τους εγγυητές των χρεών της εταιρείας
 • Τους πιστωτές της εταιρείας, τόσο πραγματικοί όσο και ενδεχόμενοι (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της εταιρείας)

Στην πράξη ωστόσο, είναι σπάνιο για τους πιστωτές της εταιρείας να έχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας για να υποβάλουν επιτυχώς αίτηση για Διορισμό Εξεταστή.

Υποψήφια για Διορισμό Εξεταστή

Υπάρχουν δύο κριτήρια για να προσδιοριστεί εάν μια εταιρεία είναι υποψήφια για διορισμό εξεταστή.

 1. Η ικανοποίηση των διατάξεων που ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο
 2. Εμπορικά κριτήρια

Νομικές διατάξεις

Αρχικά, η εταιρεία πρέπει να είναι αφερέγγυα και να μην είναι σε θέση να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της κατά τη στιγμή που καθίστανται πληρωτέες προκειμένου να διοριστεί ένας εξεταστής. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει μια εύλογη προοπτική επιβίωσης. Επιπλέον, κανένας Εξεταστής δεν μπορεί να διοριστεί σε μια εταιρεία εάν έχει ήδη διοριστεί Εκκαθαριστής σε αυτήν,  ή όταν ένας Παραλήπτης/Διαχειριστής ενεργεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών στην εταιρεία.

Οι νομικές διατάξεις συνοψίζονται ως εξής:

Η εταιρεία πρέπει να αναθέσει την ετοιμασία της έκθεσης ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα , συνήθως σε ένα λογιστή. Αυτή η έκθεση πρέπει να περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως:

 • Ότι η εταιρεία έχει μια «εύλογη προοπτική επιβίωσης» υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία του Διορισμού Εξεταστή είναι επιτυχής. Κανονικά, στην έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα θα επισημανθεί ότι η εταιρεία πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή επένδυση για να διευκολύνει έναν συμβιβασμό με τους πιστωτές της, ή ένα σχέδιο διευθέτησης, ώστε να είναι σε θέση να επιβιώσει.
 • Ότι δεν υπάρχουν ανεπαρκείς στοιχεία όσων αφορά τα οικονομικά της εταιρείας και ότι η εταιρεία διαθέτει επαρκή κεφάλαια για τις συναλλαγές καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου προστασίας.
 • Οι απαραίτητες προβλέψεις των ταμειακών ροών και κατάστασης των υποθέσεων για να επιβεβαιώσουν τα συμπεράσματα που επισυνάπτονται στην έκθεσή του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.
 • Ότι το πιθανό αποτέλεσμα της διαδικασίας θα ήταν πιο επωφελές για τους πιστωτές από την διαδικασίας εκκαθάρισης, εξαιρώντας από τη συγκεκριμένη σύγκριση την σειρά προτεραιότητας πληρωμών σε κυβερνητικές και τοπικές υπηρεσίες κατά την εκκαθάριση.

Εμπορικά κριτήρια

Το κατά πόσον η εταιρεία είναι πιθανό να προσελκύσει επενδύσεις είναι ο βασικός παράγοντας για το αν μια εταιρεία θα προχωρήσει σε Διορισμό Εξεταστή. Μεταξύ ορισμένων από τα ερωτήματα που πρέπει να εξεταστούν για να προσδιοριστεί εάν η εταιρεία είναι πιθανό να προσελκύσει επενδύσεις και είναι υποψήφια για Διορισμό Εξεταστή είναι τα εξής:

 1. Αν είναι πιθανό η εταιρεία να επιβιώσει ολόκληρη ή εν μέρει ως δρώσα οικονομική μονάδα ή αν είναι οριστικά “αφερέγγυα”;
 2. Ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας;
 3. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της εταιρείας και πώς διασφαλίζονται αυτές οι υποχρεώσεις;
 4. Πωλούνται εύκολα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας;
 5. Ποια είναι η στελέχωση της εταιρείας (αριθμός προσωπικού και διάρκεια υπηρεσίας) και ποια θα είναι η αντίδρασή τους στις πιθανές αλλαγές μετά τον Διορισμό Εξεταστή;
 6. Ποια είναι η ρυθμιστική θέση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων αδειών, περιβαλλοντικών θεμάτων, βασικών ελέγχων πελατών, αδειών προγραμματισμού κ.λπ.
 7. Ποιο είναι το επίπεδο εξωτερικής επένδυσης που απαιτείται για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου διευθέτησης που θα τεθεί στους πιστωτές;

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για Διορισμό Εξεταστή είναι αυστηρή και πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες εξετάσεις.

Κύριο Μέρος: Ποιος είναι ο ρόλος του εξεταστή;

Η περίοδος προστασίας

 • Περίοδος 4 μηνών
  Η προστασία του Δικαστηρίου προσφέρεται για περίοδο 4 μηνών, από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης διορισμού εξεταστή, η οποία μπορεί να παραταθεί για επιπλέον 60 ημέρες με αίτηση στο Δικαστήριο. Συνήθως, ο εξεταστής αναλαμβάνει το ρόλο του σε μια περίοδο κρίσης και μεγάλης αβεβαιότητας για την εταιρεία, τους πιστωτές και τους υπαλλήλους της.
 • Διαμόρφωση έκθεσης καταστάσεως
  Το νόμιμο καθήκον του εξεταστή είναι να προβεί σε εξέταση των υποθέσεων της εταιρείας με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων για ένα σχέδιο διευθέτησης. Το σχέδιο αυτό θα παρουσιαστεί ακολούθως στις συνελέυσεις των μετόχων και των πιστωτών της εταιρείας προς έγκριση, και στην συνέχεια στο Δικαστήριο για επιβεβαίωση.
 • Αποκατάσταση της αυτοπεποίθησης
  Αν και ο Εξεταστής ενεργεί ανεξάρτητα από τους διευθύνων συμβούλους, στην πράξη, ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος του χρόνου του εξεταστή θα αφιερωθεί στη συνεργασία με τους διευθυντές της εταιρείας για την αποκατάσταση της αυτοπεποίθησης στην εταιρεία και το εμπόριο της όπου αυτό έχει χαθεί.
 • Διατήρηση λειτουργιών
  Για να επιτρέψει σε μια εταιρεία να διαπραγματευτεί κατά την περίοδο προστασίας, ο εξεταστής πρέπει να διαχειριστεί με επιτυχία μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς που περιλαμβάνει τους βασικούς πελάτες, τους προμηθευτές, τη διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας. Η διαδικασία περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και από αυτήν την άποψη ξεχωρίζει από τη μονομερή φύση της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Ο Εξεταστής θα επικοινωνήσει επίσης αμέσως με όλους τους πιστωτές, τους πελάτες και το προσωπικό για να εξηγήσει τη διαδικασία και την επίδρασή της στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της εταιρείας.

Ορισμένοι πιστωτές και προσωπικό πιθανόν να αντιδράσουν αρνητικά στον Διορισμό του Εξεταστή. Είναι σύνηθες οι δυσαρεστημένοι πιστωτές με αξιώσεις έναντι απόκτησης τίτλου να επιδιώκουν την ανάκτηση της περιουσίας τους. Η εταιρεία αντιστέκεται σε αυτές τις αξιώσεις με την προστασία που παρέχει το Δικαστήριο, σχηματίζοντας έτσι για τον Εξεταστή μια καλή περίοδο για την πώληση περιουσιακών στοιχείων ή / και την προσέλκυση επενδύσεων για την επιβίωση της εταιρείας.

Βασικό πλεονέκτημα του Εξεταστή είναι οτι μπορεί να «βεβαιώνει» τις τρέχουσες απαιτήσεις των προμηθευτών, με αποτέλεσμα εάν αυτοί οι προμηθευτές συνεχίσουν να προμηθεύουν την εταιρεία με πίστωση κατά τη διάρκεια της περιόδου προστασίας, οι λογαριασμοί τους μετά την ολοκλήρωση του Διορισμού Εξεταστή θα έχουν προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων πιστωτών εκτός από τους κατόχους ομολόγων, σε περίπτωση που η διαδικασία εξέτασης αποτύχει και η εταιρεία προχωρήσει σε εκκαθάριση.

Ο εξεταστής πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά τις ταμειακές ροές της εταιρείας καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου προστασίας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η εταιρεία πραγματοποιεί συναλλαγές σύμφωνα με τις προβλέψεις που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο στο στάδιο της έκθεσης ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι παρόλο που ο εξεταστής έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα βιβλία και τα αρχεία της εταιρείας και δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, συνήθως δεν αναλαμβάνει την εκτελεστική λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου. Για παράδειγμα, είναι ασυνήθιστο να ελέγχει ο τραπεζικός λογαριασμός της εταιρείας.

Το αποτέλεσμα: Πώς μια εταιρεία εξέρχεται επιτυχώς από τον Διορισμό Εξεταστή;

Η διαμόρφωση ενός Σχεδίου διευθέτησης

Τουλάχιστον μία κατηγορία πιστωτών θα πρέπει να ψηφίσει υπέρ του Σχεδίου διευθέτησης.

 • Όλοι οι πιστωτές σε στην ίδια τάξη αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.
 • Ο Εξεταστής θα διανέμει το περιορισμένο κεφάλαιο μεταξύ ανταγωνιστικών απαιτήσεων από διαφορετικές τάξεις πιστωτών.
 • Οι πιστωτές θα εξασφαλίσουν ένα πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα για τον εαυτό τους από ό, τι θα είχαν σε περίπτωση που η εταιρεία θα προχωρούσε σε εκκαθάριση.
 • Το Σχέδιο πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία στις συνελεύσεις των μετόχων και πιστωτών.
 • Όταν οι συνελεύσεις και το ψήφισμα των μετόχων και των πιστωτών ολοκληρωθούν , ο Εξεταστής πρέπει να επανέλθει στο Δικαστήριο για επιβεβαίωση του σχεδίου διευθέτησης.
 • Ο Εξεταστής επιτρέπεται να διατυπώσει μόνο τις προτάσεις που εξασφαλίζουν την επιβιώσει της εταιρείας ως δρώσα οικονομική μονάδα, εξ ολοκλήρου ή μερικώς.

Για να είναι επιτυχές το Σχέδιο Διευθέτησης («το Σχέδιο»), ο εξεταστής πρέπει να πείσει τουλάχιστον μία τάξη πιστωτών να αποδεχτεί το Σχέδιο προτού μπορέσει να προσαχθεί στα δικαστήρια για έγκριση.

Επιπλέον, ο εξεταστής πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι πιστωτές σε μια τάξη αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Η διαμόρφωση του σχεδίου συνήθως προκαλεί κάποιο βαθμό δυσαρέσκειας σε τουλάχιστον μία από τις τάξεις πιστωτών.

Το πρώτο καθήκον του εξεταστή είναι να κατατάξει τους πιστωτές σε διαφορετικές τάξεις. Η διαμόρφωση του Σχεδίου είναι η προσπάθεια του εξεταστή να διανέμει ένα περιορισμένο κεφάλαιο συνήθως μετά από κάποια μορφή επένδυσης, μεταξύ ανταγωνιστικών απαιτήσεων διαφορετικών τάξεων πιστωτών.

Ένα σύνηθες Σχέδιο περιλαμβάνει έναν εξασφαλισμένο πιστωτή που θα λαμβάνει όλα τα χρήματα που οφείλονται σε αυτόν, αλλά μερικές φορές με δόσεις και μερικές φορές περιλαμβάνει κάποια διαγραφή χρεών. Οι προνομιούχοι πιστωτές συνήθως λαμβάνουν ένα ουσιαστικό μέρισμα με βάση τις υποχρεώσεις τους, ενώ οι μη εξασφαλισμένοι πιστωτές θα λάβουν γενικά πολύ λιγότερα.

Το κλειδί για την έγκριση των προτάσεων του εξεταστή για ένα Σχέδιο από τους πιστωτές είναι να διαμορφώσει και να παρουσιάσει το Σχέδιο με τέτοιο τρόπο ώστε οι πιστωτές να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τον εαυτό τους εγκρίνοντας τις προτάσεις του Εξεταστή, από ό, τι θα συνέβαινε εάν η εταιρεία προχωρούσε σε εκκαθάριση.

Ένα κύριο μέρος της διαδικασίας είναι ο Εξεταστής να προβλέψει την πιθανή στάση των διαφόρων κατηγοριών πιστωτών με βάση τις προτάσεις του και να διατυπώσει το Σχέδιο ανάλογα. Συχνά, αυτοί οι πιστωτές που καταψηφίζουν τις προτάσεις του εξεταστή θεωρούν ότι έχουν αδικαιολόγητα επιδοκιμάσει το Σχέδιο και ότι θα είναι σε ευνοϊκότερη θέση εάν η εταιρεία τεθεί υπό εκκαθάριση.

Μετά τη διαμόρφωση του Σχεδίου, πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία σε συνέλευση των μετόχων και των πιστωτών. Μόλις οι συνελεύσεις των μετόχων και των πιστωτών εξετάσουν και ψηφίσουν για το Σχέδιο, ο εξεταστής πρέπει να επιστρέψει στο Δικαστήριο με έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα των συνελεύσεων και τυχόν τροποποιήσεις των προτάσεων που εγκρίθηκαν.

Αυτή η έκθεση έχει σχεδιαστεί για να υποδεικνύει στο Δικαστήριο τις απόψεις των διαφόρων τάξεων των πιστωτών της εταιρείας. Το Δικαστήριο θα έχει την τάση να εγκρίνει ένα Σχέδιο στο οποίο έχει σημαντική υποστήριξη.

Ο Εξεταστής επιτρέπεται να διατυπώνει μόνο εκείνες τις προτάσεις που καθιστούν πιθανό ότι η εταιρεία θα επιβιώσει ως δρώσα οικονομική μονάδα, ολόκληρη ή μερικώς.